Regulamin

Opublikowano: piątek, 23, listopad 2012 16:53
Odsłony: 6915

Regulamin korzystania z Portalu Maestro

I. Informacje ogólne

1. Portal prowadzony jest przez Agencję Reklamową MULTART pod adresem http://www.maestro.net.pl

2. Portal jest skierowany do osób zainteresowanych muzyką poważną a w szczególności sztuką operową i baletową.

3. Z pełnego zakresu informacji zawartych na Portalu mogą korzystać

wyłączenie podmioty zarejestrowane jako jego Użytkownicy.

 

II. Rejestracja

1. Rejestracja polega na potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści oraz poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie:

2. Skutkiem rejestracji jest założenie konta, które umożliwia do korzystania ze wszystkich informacji zawartych w serwisie.

3. Podczas rejestracji Użytkownik obligatoryjnie podaje swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail oraz hasło. Hasło może być wielokrotnie zmieniane przez Użytkownika.

4. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie założenia Konta.

5. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.

6. Administrator Portalu nie kontroluje, ani nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.

7. Administrator Portalu ma prawo: odmówić rejestracji bez podania przyczyny; blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet.

8. Użytkownik może w każdym momencie wyrejestrować się z Portalu.

 

III. Funkcjonowanie Portalu

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

2. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu.

3. Administrator Portalu nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

4. Użytkownik zobowiązuje się zawiadomić Administratora Portalu o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu.

 

IV. Ochrona i przetwarzanie danych Użytkownika

1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu niezbędnym dla świadczenia usług, wskazanych w pkt III ust. 1.

2. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora Portalu na jego adres e-mail treści informacyjnych niestanowiących informacji handlowej.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Agencja Reklamowa MULTART.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych.

5. Administrator danych osobowych, wskazany w ust. 3, uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych Użytkownika wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Użytkownikowi nie wolno udostępniać uzyskanych ze stron Portalu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach osobom trzecim, bez wyraźnej zgody tych Użytkowników.

 

V. Prawa własności intelektualnej

1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o o chronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Administratora oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane przez Portal.

2. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.

3. Korzystanie z utworów i baz danych zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do tych danych. Z zastrzeżeniem ust. 4 zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego dokonywanie: kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu, rozpowszechniania danych publikowanych na stronach Portalu,

pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na Portalu.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Portalu lub naruszeniem Regulaminu będą rozstrzygane polubownie lub przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Administratora.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 roku.